Laden...

Privacy reglement

Home / Privacy reglement

Privacyreglement voor relaties van S.S.C.C.Vreeswijk / Congres-en Partycentrum ’t Veerhuis.

De Stichting S.C.C. Vreeswijk heeft tot doel het bevorderen van geestelijke, sociale, culturele, sportieve en maatschappelijke ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied van de stichting. Dit wordt gerealiseerd door het verhuren van ruimtes ten behoeve van vergaderingen, trainingen, sportactiviteiten en dergelijke aan zowel de particuliere als de zakelijke markt. Ten behoeve van deze verhuur registreert zij gegevens van haar klanten.

Het doel van dit privacyreglement is de klanten te informeren over de gegevens die worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten de klanten hebben ten aanzien van de gegevensverwerking. Dit reglement is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Registratie: de administratie van de stichting S.S.C.C.V ’t Veerhuis

Klant: de natuurlijke persoon en bedrijven, verenigingen, stichtingen die ruimten huren

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 4 mei 2016.

Artikel 2: Doel van de registratie

Hert doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reserveringen alsmede de facturatie.

Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement.

Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Artikel 3: Toestemming, toegang tot de registratie en verstrekking van gegevens

’t Veerhuis vraagt bij reserveringen aan de klant toestemming om opgenomen te worden in haar klantenbestand voor maximaal vijf jaar. Opname vindt alleen plaats als er toestemming is gegeven. Op verzoek van de klant worden de gegevens uit het klantenbestand verwijderd. Communicatie via onze website is versleuteld middels een SSL-certificaat.

Artikel 4: Opgenomen gegevens

De gegevens die worden opgenomen zijn: naam persoon  of contactpersoon firma/vereniging/stichting, adres, emailadres, telefoonnummer.

Artikel 5: Correctie- en verwijderingsrecht

Indien een klant verwijdering , wijziging of aanvulling verlangt van haar gegevens in het klantenbestand dient zij hiertoe een verzoek in bij ’t Veerhuis., die deze wijzigingen verwerkt binnen één week.

Artikel 6: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uit het klantenbestand verwijderd zodra dit niet langer noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is maximaal vijf jaar.

Artikel 7: Klachten

Indien een klant van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, kan zij dit melden bij de directeur van ’t Veerhuis.

Tevens heeft de klant de mogelijkheid deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien zij van mening is dat dit reglement niet voldoend gevolgd is.

Artikel 8: Looptijd en inwerkingtreding

Dit reglement is ter plaatse en via de website in te zien. Een afschrift wordt op verzoek van klanten ter beschikking gesteld.

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van S.S.C.C.V. Congres-en Partycentrum d.d. 20 maart 2018.